Agenda Cafe Zaal Kottink GeesterenAgenda
Contact Kottink Cafe zalenContact

disclaimer

Het gebruik van deze site en de daarmee verbonden sites van kottink.nl, is onderworpen aan de onderstaande voorwaarden en beperkingen. Toegang tot en het gebruik van deze site betekent dat de gebruiker instemt met het onderstaande:

kottink.nl internetsite
kottink.nl stelt het op prijs dat u een bezoek brengt aan haar internetsites. Alhoewel kottink.nl haar best doet om de inhoud van deze site zo actueel en volledig mogelijk te houden, kan zij geen enkele garantie bieden voor de nauwkeurigheid, geldigheid, volledigheid of actualiteit van de informatie die op deze site wordt gepubliceerd of waartoe via deze site toegang wordt geboden. kottink.nl aanvaardt in dat verband geen enkele aansprakelijkheid. Aan de inhoud van de kottink.nl internetsite kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

Aansprakelijkheid
Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en gebruik van deze site, wordt door kottink.nl uitdrukkelijk afgewezen. Tevens wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van deze site.

Copyright
Alle op de site afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo's, waren en dienstmerken, zijn in eigendom of licentie bij kottink.nl, en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De (intellectuele) eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts) personen die toegang krijgen tot deze site. Het is de gebruiker van deze site niet toegestaan de inhoud van deze site te wijzigen, vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden, of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van kottink.nl.

Virussen en veiligheid
De kottink.nl internetsite wordt regelmatig gecontroleerd op (computer-) virussen, maar de afwezigheid van virussen die de werking van uw computer en/of programmatuur kunnen beïnvloeden kan helaas niet gegarandeerd worden. Deze internetsite kan tevens links bevatten naar niet kottink.nl sites. kottink.nl is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van deze internetsites, of voor de eventuele gevolgen van een bezoek aan een aan deze site verbonden internetsite.

Uw vragen, suggesties en commentaar
kottink.nl wil geen vertrouwelijke informatie via deze internetsite ontvangen, of informatie die auteursrechtelijk of op andere wijze door U of door derden is beschermd. Elke vorm van informatie, in de vorm van suggesties, ideeën, etc die wij ontvangen wordt door kottink.nl gezien als niet-vertrouwelijk en vrij van eigendomsrechten. kottink.nl behoudt zich het recht voor de door U gezonden informatie te gebruiken, te reproduceren, te wijzigen, te demonstreren, door te geven, en te distribueren, ongeacht het doel.

Door kottink.nl verzonden e-mail
Door kottink.nl verzonden informatie per e-mail , is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan geadresseerde is niet toegestaan. Het vermenigvuldigen, openbaarmaken, verspreiden en/of verstrekken van deze informatie aan derden is niet toegestaan. kottink.nl staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van de verzonden e-mail, of voor tijdige ontvangst ervan. Aan de U toegezonden informatie kan op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

Nederlands Recht
Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing. Alle geschillen, welke mochten voortvloeien uit deze overeenkomst , zullen worden beslecht door de ter zake bevoegde rechter.

kottink.nl behoudt zich het recht voor deze voorwaarden zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen.

Other Copyrights
Icon made by Freepik from www.flaticon.com is licensed under CC BY 3.0
Stockphoto's by: FreepikMorguefile and Freeimages